Egzamin magisterski

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku matematyka obowiązujące od rekrutacji 2010/2011

  • Student jest zobowiązany do przygotowania pracy magisterskiej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy lub posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
  • Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i dopuszczalne terminy jego przeprowadzenia określa Regulamin Studiów UJ.
  • Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrekcję IM, w skład której wchodzą przewodniczący i jako członkowie: opiekun pracy i recenzent.
  • W każdym roku akademickim Dyrekcja Instytutu Matematyki ogłasza listę zagadnień nawiązujących do grupy treści podstawowych dla studiów stopnia II na kierunku matematyka. Lista ta musi zostać ogłoszona najpóźniej do dnia 15 grudnia.
  • Student wybiera z ogłoszonej listy 5 zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z tematyką jego pracy magisterskiej oraz formułuje 3 dodatkowe (z listy lub spoza listy) zagadnienia związane z tematyką pracy. Zagadnienia wskazane przez studenta będą stanowić podstawę jego egzaminu dyplomowego. Zestaw zagadnień musi uzyskać pisemną akceptację promotora pracy magisterskiej i wraz z nią zostaje złożony w Sekretariacie IM.
  • Egzamin dyplomowy ma charakter ustny. Student krótko omawia tematykę swojej pracy magisterskiej, a następnie otrzymuje nie mniej niż 3 pytania związane bezpośrednio z zaproponowanymi przez siebie zagadnieniami lub bezpośrednio z pracą magisterską.
  • Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja wystawia ocenę egzaminu dyplomowego i sporządza protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego (nie musi to być średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych odpowiedzi), ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów obliczony jako średnia ważona z wagami: 3/5 średniej ocen, 1/5 oceny pracy, oraz 1/5 oceny egzaminu dyplomowego.

Pobierz plik z treścią uchwały 

Pobierz plik z listą zagadnień

 

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 09 sty 2018 11:36:26 +0000